Finanční podpora kariérového rozvoje dětí a pracovníků s dětmi a mládeží

V rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Šablony II mohou mateřské a základní školy i střediska volného času (SVČ) čerpat dotace na řadu aktivit, mj. i na podporu kariérového rozvoje dětí i svých zaměstnanců.

Základní školy i Střediska volného času mohou žádat o podporu na zřízení pozice kariérového poradce, kteří budou sloužit jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace. Poradci v rámci úvazku 0,1 budou mít za úkol realizaci individuálních setkání s dětmi, která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání, příp. workshopy pro pedagogy či rodiče za účelem získání kompetencí pro identifikaci nadání a potenciálu každého žáka, nebo za účelem přípravy systému identifikace a podpory nadání.

Kromě kariérového poradenství mohou mateřské i základní školy a SVČ žádat finance i na podporu dalších aktivit, které mohou podporovat kariérový rozvoj žáků, např. odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí, jejichž tématem může být právě přechod do dalšího stupně vzdělávání a využití talentů dětí nebo význam kompetencí pro život v 21. století. Jinou formu podpory mohou nabídnout i tzv. komunitně osvětová setkávání, která ve spolupráci s rodiči a veřejností mají přispět k vzájemnému porozumění, mezigeneračnímu soužití, zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě a otevřenému přístupu ke kulturní rozmanitosti.

V neposlední řadě mohou být finance využity pro další rozvoj zaměstnanců škol, školních družin a klubů a středisek volného času – kromě dalšího vzdělávání jde také o podporu spolupráce mezi pedagogy či další rozvoj pracovníků prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku. Instituce mohou také do výuky zapojit odborníka z praxe a podpořit tak rozvoj kompetencí pracovníků i rozvinout znalosti dětí o světě práce.

Zájemci o podporu ve výzvě Šablony II mohou předkládat své žádosti do vyčerpání alokace, nejpozději však do 28. června 2019 do 14:00. Více informací najdete na webu MŠMT.