Prosba o spolupráci – Jaký je váš pohled na kvalitu v kariérovém poradenství?

Rádi bychom vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který má za cíl zmapovat, jak vnímáme kvalitu kariérového poradenství a možnosti jejího zajištění v českém kontextu.

Dotazník obsahuje část věnovanou zajištění kvality v rámci organizací poskytujících kariérové poradenství či projektů, v rámci kterých je poradenství poskytováno, ale i část věnovanou možnostem zajištění kvality práce individuálních poradců.

Dotazník najdete zde

Tento průzkum je součástí „Projektu QUAL-IM-G“, který je financován v rámci programu Erasmus+., a jehož realizátorem v České republice je Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj.

Výstupy tohoto dotazníku budou také prezentovány na konferenci „Kariérové poradenství v měnícím se světě“ pořádané českým Centrem Euroguidance a Katedrou andragogiky a personálního řízení FF UK ve dnech 10. – 11. 11. 2017 v Praze.  Po konferenci bude prezentace k dispozici na stránkách našeho sdružení.

Předem děkujeme za spolupráci, v případě dalších dotazů jsme vám k dispozici na e-mailu: sdruzenikp@gmail.com.

Kateřina Hašková