Jak jsme se dostali až sem aneb Příběh Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj

Jak už to u příběhů bývá, mají většinou daný začátek, od nějž se odvíjí zápletky a dějové linie vedoucí k rozuzlení, k finále. Příběh našeho sdružení však jasně daný počátek nemá – vychází totiž z práce mnoha jednotlivců i organizací, které postupně připravovali půdu pro jeho vznik – rozdmýchávali diskuze o potřebnosti kariérového poradenství u nás, šířili informace, sdíleli, vzdělávali a učili se, psali, prezentovali a mluvili, organizovali, spolupracovali, a především poskytovali lidem kariérové poradenství a přispívali ke kariérovému rozvoji svých klientů. Abychom ale nebyli o začátek ochuzeni, pojďme si připomenout některé z momentů, které vedly k tomu, že čtete tyto řádky…

_________________

Aktivity směřující k síťování a propojování poradců i dalších aktérů v této oblasti u nás dlouhodobě existovaly; na regionální úrovni pod záštitou regionálních center (např. Vysočina Education, Centrum vzdělávání všem), v rámci jednotlivých oborů pod záštitou profesních asociací (např. Asociace výchovných poradců, Asociace vysokoškolských poradců, Asociace bilanční diagnostiky apod.), napříč oborovou základnou se snaží poradce a další zájemce sdružovat nedávno vzniklá Česká asociace kariérového poradenství.

Myšlenka spolupráce a společné participace kariérových poradců a dalších aktérů v této oblasti současně žila v aktivitách programu Euroguidance, díky kterým byla podpořena nejen mnohá spolupráce mezinárodní, ale také setkávání a sdílení mezi českými (a slovenskými) poradci a poradkyněmi. Externě daná pravidla programu Euroguidance však logicky limitovala realizaci aktivit pod jeho záštitou na ty, jež odpovídaly podmínkám Evropské komise. Postupem času se také objevila touha po společně řízené organizaci, jejíž působení by vycházelo z konsenzu jejích členů. Tehdy se formulovala myšlenka založení profesní asociace, která by umožnila sdílení zkušeností, vycházela přímo z potřeb poradců a byla jimi samotnými spravována a řízena.

Díky společné historii, příbuznému jazyku a podobným podmínkám byla a je česká poradenská scéna dlouhodobě propojena s poradenstvím na Slovensku – vzájemná inspirace a výměna zkušeností tak plynule překračuje hranice a obohacuje kariérové poradenství nejen u nás. I proto bylo významným impulsem pro vznik profesního sdružení v České republice založení slovenského Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK), které vzniklo už v roce 2014. Dlouhodobý proces příprav založení slovenského Združenia postavený na společném porozumění kariérovému poradenství i na definování společných cílů byl vzorem pro obdobný proces u nás. Významným podnětem pro založení Sdružení byla také dlouhodobá podpora některých členů ZPKPRK, kterou vyjadřovali myšlence vzniku podobné asociace v ČR. Velká profesionalita, s kterou je ZKPRK řízeno a jak realizuje svoje aktivity, je příkladem, který zůstává velkou inspirací pro naše Sdružení.

Na podzim loňského roku jsme tedy zahájili rozhovory a setkávání, jejichž cílem bylo založení partnerské organizace. Ukázalo se také, že si musíme zodpovědět řadu dalších otázek, týkajících se potřebnosti, vize a legitimity vzniku nového subjektu v oblasti kariérového poradenství.

Jednání, která probíhala na půdě LMC (děkujeme za pomoc a poskytnutí prostor a techniky pro setkávání přípravné skupiny) trvala několik měsíců, protože jsme chtěli zahrnout co nejvíce hlasů a názorů jednotlivých poradců, abychom od začátku dostáli naší představě otevřené organizace, která reflektuje potřeby vlastních členů a je postavená na jejich aktivitě. Potýkali jsme se s obavami, zda naše pracovní vytíženost umožní podobnou angažovanost. Ukázalo se, že řada poradců myšlenku založení podobného subjektu podporuje, ale nemůže se v něm plně angažovat. Pokusili jsme se proto nastavit vize a způsob fungování tak, aby umožnil volit takové cíle a aktivity, které budou naplňovat naše potřeby a současně budou přispívat k rozvoji kariérového poradenství. Počátkem tohoto roku jsme se rozhodli Sdružení registrovat.

Založení Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj tak záměrně či nezáměrně čerpá z dobré praxe realizované kolegy a kolegyněmi před námi a navazuje na úspěchy, které české kariérové poradenství již dosáhlo. Chceme být organizací, která bude otevřená novým přístupům, spolupracím i partnerstvím. Chceme být organizací, v níž bude slyšet hlas všech jejích členů. Chceme být organizací, která bude přispívat k rozvoji kariérového poradenství u nás a hájit zájmy nejen kariérových poradců, ale i jejich klientů.

Kateřina Hašková a Alice Müllerová