Inspirace z Letní školy kariérového poradenství 2017

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj se poprvé představilo na Letní škole kariérového poradenství, kterou ve dnech 9. a 10. června 2017 pořádalo slovenské Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

Příspěvek Alice Mullerové a Kateřiny Haškové Výhody a specifika online poradenství byl součástí bloku věnovaného informačně komunikačním technologiím v kariérovém poradenství, v němž byla mimo jiné představena platforma Worknavigator, za jejíž obsah je zodpovědný švýcarský kouč, supervizor a kariérový poradce Thomas Diener, mimo jiné autor publikace Esencia práce (2008). Součástí programu Letní školy byl také workshop s kartami z dílny b-creative, skupinová supervize a další tematické bloky, např. využití sociálně konstruktivistického a narativního přístupu v kariérovém poradenství pod vedením Lenky Martinkovičové.

Samotný příspěvek Výhody a specifika online poradenství se zaměřil na reflexi zkušeností z projektů Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 a Cesta pro mladé, které realizuje od roku 2014 Fond dalšího vzdělávání. Součástí těchto projektů, v rámci nichž mohou studenti posledních ročníků absolvovat stáž v některé ze zapojených firem, je také individuální poradenství, realizované osobně nebo přes Skype. Právě reflexe poradkyň zapojených do projektu Stáže pro mladé 2 byla ústředním tématem prezentace.

Poradkyně vyzdvihovaly výhody komunikace přes Skype jako je pohodlnost (pro obě strany), flexibilita (časová i lokální) a také technické možnosti, např. sdílení obrazovky, zasílání odkazů, společné hledání na internetu. Jako negativa zmiňují poradkyně občasné technické problémy a také pomalejší navázání důvěry, absence přímého kontaktu, i to, že klient může být „pasivnější“. Rozhovory přes Skype také dle poradkyň vyžadovaly jiné kompetence, nutnost přesného a konkrétního vyjadřování, přizpůsobení toku řeči vůči stážistovi či velkou míru soustředění. Kompletní shrnutí výsledků průzkumu si můžete přečíst v článku Reflexe poradenství v projektu stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2: možnosti a výzvy online poradenství, který vyšel v časopise Kariérové poradenstvo v teorii a praxi č. 9 (2016, roč. 5). Pro zájemce o detailnější informace o možnostech online poradenství lze doporučit webinář Tannis Goddard, Creating a Meaningful Online Counselling Experience for your Clients.

Etické aspekty online poradenství, specifické kompetence poradců potřebné pro tento druh poskytování služeb, dostupnost online poradenských služeb i jejich kvalita jsou témata, která stále více začínají vyžadovat naši pozornost.

Kateřina Hašková a Alice Müllerová