Knihovnička pro kariérové poradce – Hana Librová a žáci: Věrní a rozumní (2016)

Profesorka Hana Librová mapovala životní příběhy lidí, kteří se rozhodli pro dobrovolnou skromnost, od počátku devadesátých let a svá zjištění zaznamenala ve třech knihách: Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti. (1994), Vlažní a váhaví. Kapitoly o ekologickém luxusu. (2003) a Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti. (2016). Právě k poslední z nich, kterou napsala se svými žáky, bych vás ráda pozvala.

Kniha nabízí pohled na způsob života, který autorka v první publikaci, Pestří a zelení (1993), popisuje jako „alternativní“, později však od tohoto pojmenování ustupuje. Odhaluje roli některých významných faktorů, které naše životy (přeneseně i kariéry) ovlivňují – životní hodnoty a přesvědčení, tradice a rodina, náhoda i konkrétní podmínky, v nichž člověk žije – společenské, politické, geografické. Vztah k přírodě a péče o ni se u hrdinů knihy objevuje spíše než jako primární cíl jejich životních voleb, jako sekundární důsledek jejich rozhodnutí. Podle autorky je péče o přírodu často doprovázena péčí o lidi, vyjadřovanou vstřícností, tolerancí, sousedskou a komunální angažovaností.

V rámci uvedených životních příběhu se autorka dotýká také prožitku seberealizace v pracovních a mimo-pracovních činnostech. Někteří z aktérů knihy si hledají zaměstnání, která budou odpovídat jejich hodnotám (často skloubené z prací z domu bez nutnosti dojíždět do práce nebo produkovat výrobky, které zbytečně zatěžují přírodu, příp. mnohdy ve spojení s přírodou samou). Jiní si volí taková zaměstnání, která nevyžadují velkou časovou náročnost, příp. je mohou uživit tak, aby se ve volném čase mohli věnovat svým aktivitám ve prospěch přírody a komunity. Autorka zmiňuje také tzv. downshifting, tedy snižování pracovního úvazku ve prospěch činností, které lidem umožní přírodě přátelštější život.

V další úrovni je kniha dokladem, obdobně jako např. filmové Manželské etudy (spolu s „etudami“ po 20 a 35 letech) Heleny Třeštíkové (1987; 2006; 2018), jak společenský vývoj rámuje a ovlivňuje životní příběhy lidí. Pozornost je věnována také kariérním drahám dobrovolně skromných žen a dětem, které v dobrovolně skromných domácnostech vyrůstaly.

Mimo samotné příběhy stojí za přečtení i teoretický úvod, bohatý na úvahy přesahující zaměření knihy. Inspirativní, velmi čtivá kniha vybízí k přemýšlení o životě na mnoha úrovních. Pro nás, kariérové poradce se nabízí otázka, do jaké míry a jakým způsobem s klienty probouzíme téma ohleduplnosti k přírodě a světu či jak jsme k nim ohleduplní my sami.

Kateřina Hašková

LIBROVÁ, H., PELIKÁN, V., GALČANOVÁ, L. a KALA, L. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti. 1. vyd. Brno: Munipress, 2016. 328 s.

 

Knihovnička pro kariérové poradce představuje knihy, které ovlivnili náš pohled na kariéru a kariérové poradenství. Nejde o odbornou recenzi, ale osobní reflexi, zachycení inspirace, úvahy či otázky, které v nás kniha vyvolala.