Diskusní setkání Kvalita v kariérovém poradenství 6. 4. 2018, Plzeň (Info Kariéra)

Organizace dne: 10.00 – 14.00 hod.

1) Kvalita v kariérovém poradenství v ČR a evropském kontextu

2) Kvalita v evropském kontextu– Národní cena kariérového poradenství v ČR a v zahraničí – Petr Chaluš, Euroguidance, DZS

3) Jaké jsou požadavky na kvalitu KP? (facilitovaná diskuse)

4) Výstupy z workshopů kvality KP v ČR

5) Jak měřit kvalitu KP? (facilitovaná diskuse)

6) Vyhodnocení a závěr

Účastníci byli rozděleni pro facilitovanou diskusi do dvou skupin, které pracovaly samostatně a následně výsledky konzultovaly.

Semináře se účastnili zástupci cílových skupin: kariérový poradci: (OSVČ, Západočeská univerzita, Krajský úřad Plzeňského kraje , ÚP,  škola – VP), organizace (škola, IVS PK, …), zřizovatel (člen RT KAP, RT MAP) + zástupce ČŠI, Euroguidance, cca 30 účastníků.

Velmi pozitivně byla vnímána možnost diskutovat téma kariérové poradenství, sdílet zkušenosti, předávat informace. Blíže byla diskutována uvedená témata.

Z pohledu klienta

 • Potřeba transparentní, komplexní a dostupné služby od profesionála
 • Profesionalita = empatie, odbornost (využívá techniky a metody, ale má i informace a zdroje info o trhu práce i o trhu vzdělávání), čitelnost, respekt, bezpečné prostředí
 • (Finanční) dostupnost = služba na míru, informace, koučování, vize, seberozvoj i rada, + aby si to klient mohl dovolit
 • Cílem (tj. úspěchem) je výsledná „nastartovanost“ klienta = motivovaný, uvědomělý, zmocněný se posunout

Z pohledu poradce

 • Možnost profesního seberozvoje a přístupu ke vzdělání (sebezkušenostní rozměr)
 • Podmínky pro poradenství = vhodný prostor, čas, ocenění (i finanční)
 • Nezávislost (vyhnutí se riziku KP jako náboru), svoboda věnovat se plně klientovi dle jeho potřeb (“služba na míru“)
 • Přístup k datům, informacím
 • Příslušnost ke komunitě (možnost supervize, sdílení, zpětné vazby…)
 • Profesionalita = empatie, respekt

Z pohledu organizace (manažera instituce poskytující KP)

 • Zajištění podmínek k dosažení výsledků, efektu, dopadu (měřitelného?)
 • Kvalitní zázemí – místo, personál, procesy
 • Marketing a PR – definovaná nabídka (služba); do jaké míry je nezávislá na společenské/zřizovatelově objednávce?
 • Spolupráce, networking – uvnitř instituce i navenek (sdílení)
 • Zdroje na rozvoj KP (finanční) – dotace / poplatek?

Z pohledu zřizovatele organizace

 • Prioritizace – sladění ekonomického, společenského a legislativně-politického rámce
 • Důvěra vs. kontrola a jejich dopad na efektivitu – očekávání, možnosti, priority, koncepce, strategie
 • Potřeba síťování (sdílení standardů, rámců daných příslušnou legislativou)

V tématu kvality kariérového poradenství obecně panuje shoda na potřebách pevnějšího legislativního ukotvení profese kariérového poradce. To by mělo/má poskytnout lepší výchozí pozici pro profesní rozvoj poradců i zajištění dostupnosti služby klientele. Opatření podporuje míru profesionality služby, což je požadavek jak ze strany klienta, tak ze strany poradce (a do jisté míry i organizace).

Otázka měření kvality s sebou nese riziko sklouznutí ke kvantitativním metodám, protože nástroje pro měřitelnost kvality jsou omezené a má subjektivní charakter. Objevila se námitka, že vyšší počty naplněných zakázek (= spokojený klient) jako kritérium kvality je možné akceptovat jen tehdy, jsou-li zajištěné stejné vstupní podmínky u všech zúčastněných subjektů (poradců, organizací). Tím se téma posouvá na vyšší úroveň (zřizovatel, nastavení příslušné politiky).

V diskusi se ukázalo, že všechny čtyři úrovně nejen, že jsou propustné, ale jejich okraje (klient a zřizovatel) se v definici potřeb vzájemně doplňují. Požadavek na profesionální a dostupnou službu vyjadřuje společenskou poptávku, která je (měla by být) výchozím zadáním pro veškeré legislativní rámce mající vliv na prioritizaci a ekonomické podmínky zřizovatelů. Stejně tak souvisí s legislativním ukotvením pozice kariérového poradce, která mj. požaduje nezávislost (směrem ke společenské objednávce, kterou by nemělo být umisťování do prioritně nastavených hospodářských sektorů za každou cenu).