Podoby kariérového poradenství aneb Co se dělo 31. ledna v Brně?

Na konci ledna proběhl v Brně seminář Podoby kvality kariérového poradenství, na jehož organizaci spolupracovalo Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj (SKPKR) a Centrum vzdělávání všem (CVV). Setkání zaměřené na téma kvality poradenských služeb bylo první z řady akcí, které Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj pořádá v rámci projektu Erasmus+ Implementace kvality v kariérovém poradenství. Setkání bylo především příležitostí otevřít téma kvality poradenských služeb a vzájemně sdílet své zkušenosti v této oblasti.

V úvodu akce představila vedoucí poradenských služeb Centra vzdělávání všem Martina Milotová aktivity, které CVV realizuje pro zajištění kvality svých služeb. Kvalita je klíčovým tématem poradenských služeb CVV a stojí za ní práce celého poradenského týmu na zlepšování služeb. Konkrétně ji organizace zajišťuje vhodným výběrem zaměstnanců, pomocí intervize, supervize, vzdělávání zaměstnanců či spoluprací s dalšími subjekty. Důležitou součástí zajišťování kvality je také hodnotící prvek, tj. hodnotící rozhovory pro poradce, či zpětná vazba od klientů a evaluace poskytovaných služeb.

V další části semináře přispěla svými podněty k definování kritérií kvality služeb Lenka Hloušková z Ústavu pedagogických věd FF MU, která se výzkumem kariérového poradenství dlouhodobě zabývá. Lenka Hloušková se zamýšlela nad možnými pojetími kvality, důležitostí konsenzu pro její definování a společné porozumění tomu, co za kvalitu a nekvalitu považujeme. Ve svém příspěvku rovněž navrhla možné cesty, jak kvality dosahovat – pomocí evaluace, akontability a participace zapojených aktérů.

Největší část programu byla věnována sdílení vlastních zkušeností a pohledů na téma kvality poradenských služeb. Účastníci (poradci ze školství, úřadů práce i z neziskového sektoru) spolu s manažery poradenských služeb hledali odpovědi na otázku: Jaké požadavky na kvalitu mají klienti kariérového poradenství, kariéroví poradci, manažeři a zřizovatelé poradenských služeb? Obsáhlá diskuze na tohle téma ukázala nejen na šíři aspektů kvality, ale také na obtížnost uchopení jednotlivých pojmů, jako jsou standard a kritérium kvality. Konkrétní návrhy z proběhlé diskuze najdete níže. Obecněji můžeme mluvit o potřebě společného porozumění tomu, co je kariérové poradenství, a sdílení této vize. Výzvou je také hledání kritérií kvality pro všechny zapojené strany a zástupce všech sektorů poskytujících kariérové poradenství.

V závěru představily zástupkyně SKPKR detailněji projekt, v jehož rámci se tohle a další podobná setkávání budou konat, a pozvaly účastníky na diskuzní pokračování do Jihlavy, Prahy a Plzně. Inspirací bylo sdílení příkladů dobré praxe v zajištění kvality z Evropské sítě politik celoživotního poradenství (ELGPN), z Německa a Británie.

Zájemci o detailnější informace najdou v příloze nejen prezentace ze setkání, ale také scan dokumentu, který zachycuje podněty pro zajištění kvality kariérového poradenství z pohledu klientů, poradců, manažerů a zřizovatelů, tak jak je navrhli účastníci brněnského semináře. Zároveň tímto děkujeme všem účastníkům za jejich zkušenosti a pohledy. Zveme nejen je k pokračování tematické diskuze ke kvalitě poradenských služeb na setkání do Jihlavy, které se uskuteční ve spolupráci s Vysočina Education 8. 3. 2018.

Pro zájemce o kariérové poradenství z Jihomoravského kraje bychom rádi nabídli možnost setkávání a sdílení zkušeností v oblasti kariérového poradenství na regionální úrovni i v budoucnu.

Kvalita CVV

Seminář KVALITA_Podněty k definování (2018)

180131_Jak vidí kvalitu za hranicemi