Individuální a sdílené definice kariérového poradenství – jak ovlivňují kvalitu služeb?

Z průzkumu mezi poradci, který zjišťoval přístupy ke kvalitě poradenských služeb, vyplynulo, že důležitým prvkem pro zajištění kvalitního kariérového poradenství je sdílené porozumění tomu, co je kariérové poradenství a jakou má podobu jeho kvalitní poskytování. Každý z nás má pravděpodobně nějaké vlastní porozumění tomu, co zahrnuje pod pojem kariérové poradenství. V tomto kontextu můžeme připomenout jednu ze současných definicí kariérového poradenství, jejímiž autory jsou Tristram Hooley, Ronald Sultana a Rie Thomsen (2017):

Kariérové poradenství podporuje jednotlivce a skupiny v prozkoumávání práce, volného času a učení, v uvažování o jejich místě ve světě a v plánování jejich budoucnosti.

Klíčový (v kariérovém poradenství) je rozvoj individuálních a komunitních kapacit analyzovat a zpochybňovat zažité předpoklady a mocenské vztahy, síťovat a budovat solidaritu a vytvářet nové a sdílené příležitosti. To posiluje jednotlivce i skupiny bojovat se světem, jaký je, a představit si svět, jaký by mohl být.

Kariérové poradenství může mít širokou škálu podob a čerpá z rozličných teoretických tradic. Ale v jeho jádru je záměrná učící příležitost, která podporuje jednotlivce a skupiny uvažovat a přehodnocovat práci, volný čas a učení ve světle nových informací a zkušeností, a na jejich základě podniknout jak individuální, tak i kolektivní kroky.

Autoři ve své definici zohledňují nejen individuální, ale i kolektivní (komunitní) perspektivy a možnosti řešení, a také volají po kritickém přístupu k současnému světu. Definici v originálním znění v angličtině najdete s komentáři např. zde.

Do jaké míry však tato definice reflektuje praxi kariérového poradenství u nás?

Do jaké míry se naše individuální definice kariérového poradenství podobají a do jaké míry se liší? A jakým způsobem ovlivňují poradenskou praxi každého z nás?

Jakým způsobem můžeme naše vnímání kariérového poradenství vzájemně přibližovat? A jaký může mít sdílené porozumění kariérovému poradenství dopad na kvalitu poradenských služeb?

Zdroj: Hooley, T. (2017): Redefining career guidance. Is it time to move on beyond the OECD definition? Prezentace na sympoziu #BERA2017. Dostupné zde: https://adventuresincareerdevelopment.wordpress.com/2017/09/06/redefining-career-guidance-bera2017/.