Moderní trend kariérového poradenství na úřadech práce

Úřady práce nejsou jen „zprostředkovateli“ zaměstnání a výplatními místy pro státní sociální podporu. Plní také úlohu prevence nezaměstnanosti, a to poskytováním kariérového poradenství, které využívají klienti z různých cílových skupin.

V současné době se kariérovému poradenství věnuje řada neziskových organizací, komerčních subjektů a zejména stovky středních a základních škol, kde realizují kariérové poradenství učitelé a výchovní poradci ve spolupráci se zástupci pedagogicko-psychologických poraden. Problematika kariérového a profesního poradenství je spojena také s Informačními a poradenskými středisky pro volbu a změnu povolání (dále IPS), která jsou specializovanými pracovišti Úřadu práce České republiky. Z historického hlediska se však nejedná o žádnou „novinku“, a poradenská střediska IPS tak mají své nezastupitelné místo mezi ostatními poskytovateli kariérového poradenství.

Analýza činnosti informačních a poradenských středisek úřadů práce“, kterou vydalo Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., uvádí, že inspirací pro zřízení těchto poradenských středisek byly fungující zahraniční modely. První dvě „pilotní“ IPS byly vybudovány v rámci dvou projektů PHARE „Occupational Counselling and Career Guidance“ v letech 1993-1995. Cílem těchto projektů bylo vyzkoušet v českých podmínkách koncept osvědčený v Německu (s využitím zkušeností z Nizozemska a Velké Británie), a dále vyvinout nové informační materiály a zaškolit personál.[1] Oficiálně pak byla poradenská střediska IPS zřízena v roce 1993 Metodickým pokynem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 10/93 a od ledna roku 1994 postupně vznikala při úřadech práce po celé České republice.

Dnes poskytují střediska IPS komplexní služby v oblasti individuálního i skupinového kariérového poradenství. Na interaktivní besedy k tzv. první volbě povolání dochází žáci 8. a 9. tříd základních škol, budoucí absolventi všech typů středních škol se pak účastní besed zaměřených na vstup na trh práce a možnosti dalšího vzdělávání. Nedílnou součástí skupinového poradenství jsou také tematicky zaměřené akce, na kterých se klienti seznámí například s tím, jak napsat strukturovaný životopis nebo motivační dopis. Střediska IPS pořádají pro uchazeče o zaměstnání také Job cluby, které se věnují absolventům středních škol, rodičům vracejícím se na trh práce, osobám se zdravotním postižením a dalším cílovým skupinám. Kromě toho nabízí i testování profesních zájmů, poradenství ke změně povolání nebo k dalšímu vzdělávání (např. rekvalifikace); klienti se mohou seznámit s popisy profesí nebo zhlédnout videoukázky jednotlivých povolání. Poradci IPS také průběžně aktualizují databázi středních, vyšších odborných a vysokých škol v celé České republice a každý rok sbírají data o středních školách pro distribuci publikace Atlas školství.  Jednotlivé služby a činnosti poradci IPS prezentují na výstavách škol (např. Gaudeamus), veletrzích a burzách práce.

Střediska IPS zdarma nabízí své služby nejen uchazečům a zájemcům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadů práce, ale také školským zařízením, rodičům a žákům základních škol, mladistvým, studentům a absolventům středních, vyšších odborných nebo vysokých škol a všem zájemcům o poradenství z řad veřejnosti. Přehled služeb a činností Informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání naleznete zde: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska.

Jak z výše uvedeného vyplývá, zabezpečení profesionálních služeb v oblasti kariérového poradenství vyžaduje nejen odpovídající technické vybavení, ale zejména pak kvalifikované pracovníky a aktualizovanou metodiku, která je pro práci kariérových poradců na úřadech práce nezbytná. Aby bylo možné tyto požadavky naplnit, probíhá od ledna roku 2017 standardizace a modernizace služeb středisek IPS prostřednictvím projektu „Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS)“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Hlavním cílem projektu je zajištění profesionální úrovně kariérového poradenství, posílení personální kapacity, vzdělávání a didaktická podpora poradců, rozšíření a inovace materiálního a technického vybavení (např. prezentační a IT technika), a v neposlední řadě také propagace jednotlivých služeb IPS. Realizace projektu PIPS zajistí profesionální služby a dostupnost kariérového poradenství všem klientům ve spolupráci s dalšími subjekty a institucemi, které mají vazbu na volbu či změnu povolání. Více informací o projektu PIPS naleznete na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/pips.

Závěrem je důležité připomenout, že měnící se trh práce, vznik zcela nových profesí, požadavky zaměstnavatelů nebo stále častěji skloňovaná schopnost řídit vlastní kariéru, jsou důkazem toho, že kariérové poradenství (a to nejen na úřadech práce) hraje důležitou roli jak při prvotní volbě povolání, tak také v průběhu celé profesní kariéry. Stalo se neoddělitelnou součástí konceptu celoživotního vzdělávání.

Autorka článku: Markéta Fraibišová

[1] FREIBERGOVÁ, Z. a kol., Analýza činnosti informačních a poradenských středisek úřadů práce. Studie projektu výzkumu pro potřeby státu MPSV ZVZ 242. 1. vyd. Praha: Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., 2013 [4. 9. 2017]. Dostupné z: http://www.nvf.cz/publikace/